Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

FONAVIBEL

Galaconcert ten voordele van Fonavibel.

Doel van de vereniging

Alle oproepen tot de openbare vrijgevigheid ten gunste van de slachtoffers van het Belgisch Militair Vliegwezen te centraliseren en een rechtvaardige verdeling van de ingezamelde bedragen te coördineren door haar morele en materiële steun, rechtstreeks of door toedoen van andere werken hulp te verstrekken aan haar beschermelingen.

Haar beschermelingen zijn

de kinderen van militairen behorende tot het Belgische Militair Vliegwezen overleden in actieve dienst in de schoot van de Strijdkrachten;
indien deze overleden militairen lid waren van FONAVIBEL, tevens hun partner  waarmee zij een gezin vormden;
de militairen behorende tot het Belgische Militair Vliegwezen die, tengevolge van oorlogsfeiten of in het kader van hun opdracht, slachtoffer geweest zijn van een ongeval met een permanente invaliditeit van minimum 66% als gevolg;
uitzonderlijk de kinderen ten laste van militairen behorende tot het Belgische Militair Vliegwezen, waarvan één der ouders overleden is;
uitzonderlijk de partners van overleden militairen behorende tot het Belgische Militair Vliegwezen die geen lid waren van FONAVIBEL.
Onder de leden van het Belgisch Militair Vliegwezen dient te worden begrepen:

De militairen van de Luchtmacht;
Het varend personeel van Defensie;
De militairen die behoren tot de eenheden van COMOPSAIR.

Activiteiten van de vereniging

De vereniging levert morele, juridische en financiële steun bij het overlijden van een militair van de Luchtcomponent, overleden in actieve dienst, of van een personeelslid van het varend personeel van Defensie.

De financiële steun bestaat o.a. uit

 • Een onmiddellijke hulp van € 1.250 verhoogd met € 500 per kind ten laste, aan de partner van de overledene.
 • De kinderen van de overledene die lager onderwijs volgen, krijgen jaarlijks een studietoelage van € 225.
 • De kinderen van de overledene die middelbaar onderwijs volgen, krijgen afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen, jaarlijks een studietoelage tussen € 225 en € 540.
 • De kinderen van de overledene die hoger of universitair onderwijs volgen, krijgen afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomen, jaarlijks een studietoelage tussen € 225 en € 1.500.
 • De kinderen van de overledene die het lager en of middelbaar onderwijs volgen en die privaat lessen nodig hebben om tijdelijke moeilijkheden in belangrijke vakken te overwinnen, kunnen hiervoor een tussenkomst tot € 200 per schooljaar krijgen.
 • Ter gelegenheid van het sinterklaasfeest, krijgen alle beschermelingen, tot het jaar waarin ze 12 jaar worden, een geschenkencheque ter waarde van €100.
 • Ter aanmoediging van de studies schenkt de v.z.w. twee sets woordenboeken naar keuze aan de beschermelingen die het middelbaar onderwijs aanvangen. € 200 of € 25 in de kosten van een eventuele hospitalisatie verzekering.
 • Afhankelijk van de leeftijd van de beschermeling, krijgen de kinderen een tussenkomst van € 200 of € 250 voor gevolgde vakantiestages (taalstages, sportstages, kampen met jeugdbewegingen,…).
 • Alle beschermelingen tussen 12 en 20 jaar krijgen een tussenkomst van max € 250 bij deelname aan stages “ Jeugd – Defensie”.
 • Jaarlijks, in principe de eerste zondag van november, organiseert de Luchtcomponent een Heilige Mis die in de Basiliek van Koekelberg wordt opgedragen ter nagedachtenis van de overledenen van  het vliegwezen. Na afloop van deze plechtigheid organiseert de v.z.w. FONAVIBEL een maaltijd waarop de weduwen/weduwnaars en hun eventuele nog ten laste zijnde kinderen evenals de ouders van ongehuwde overleden militairen die nog thuis woonden, worden uitgenodigd. We mogen op deze maaltijd elk jaar opnieuw zo’n 300 deelnemers verwelkomen.
 • De stichting “Jean Jacques Barbanson”, die haar zetel in Zwitserland heeft, kent jaarlijks een beperkt aantal (15 à 20) studietoelagen (± € 1.800) toe aan kinderen van personeelsleden van de Belgische Luchtcomponent die lid zijn van de v.z.w. FONAVIBEL en universitair of hoger onderwijs volgen. Onze vereniging heeft weliswaar geen inspraak in de uiteindelijke toekenning van de studietoelagen, maar zorgt voor de samenstelling en de verzending van de dossiers en de verdeling van de gelden.Hoeveel geld wordt er per jaar uitgegeven

De v.z.w. FONAVIBEL besteedde in 2006 ongeveer € 155.000 aan sociaal en liefdadig werk t.v.v. zijn beschermelingen.

Waar komt het geld vandaan?

 • Giften van eenheden
 • Giften allerlei
 • Fonds “Jean Jacques Barbanson”
 • Lidmaatschappen
 • De opbrengst van het jaarlijks bal van het vliegwezen
 • De verkoop van gadgets aan leden van de vereniging

Lidmaatschap

Personen die de vereniging bij het verwezenlijken van haar doel wensen te helpen, kunnen in de hoedanigheid van sympathiserend lid worden aanvaard.
De sympathiserende leden betalen een jaarlijkse bijdrage, betaalbaar op voorhand en niet terugbetaalbaar aan het ontslagnemend lid.
Deze bijdrage bedraagt minimum € 5 en is geldig tot 31 december van het jaar waarin de bijdrage werd betaald en kan worden gestort op rekeningnummer 210-0819469-65.

v.z.w. FONAVIBEL
Kwartier  Majoor HOUSIAU
Martelarenstraat, 181
1800 – PEUTIE
T:02/755. 64.50 – 64.51 – 64.52
F: 02/755.64.54