Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

A.S.B.F.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, elke bijdrage te leveren in de mate van haar mogelijkheden aan de artistieke en culturele ontwikkeling van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht en dit binnen de geest van de richtlijnen van de Militaire Autoriteiten.

Ze mag alle handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. Ze kan met name haar medewerking verlenen aan en belang stellen in iedere met haar doel verwante activiteit. De vereniging ontzegt zich formeel elke inmenging in politieke, filosofische, godsdienstige en taalkwesties.

Zij mag zich toeleggen op promotieactiviteiten op voorwaarde dat de eventuele opbrengsten geheel besteed worden aan de realisatie van de doelstelling waarvoor de vereniging is opgericht. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en bezitten die nodig zijn voor de realisatie van haar doelstellingen. In overeenstemming met de door de wet opgelegde voorwaarden kan ze alle giften en testamentaire legaten aanvaarden om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Onder impuls van enkele muziekliefhebbers wordt op 29 april 1992 de vzw Belgian Air Force Symphonic Band Foundation (ASBF) gesticht en heeft als doelstelling: Bij te dragen tot de artistieke en culturele uitstraling van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht