Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

LEDEN

1. De leden zijn:

1°  de leden bekleed met een bestuursfunctie

2°   de stichters, ondertekenaars van de oorspronkelijke akte;

3°  de Kapelmeester, de Hoofdonderkapelmeester en de Tambour-Majoor van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht;

4°  elk toegetreden of sympathiserend lid dat door een soevereine beslissing van de Raad van Bestuur tot werkend lid wordt toegelaten en dit met drie vierden van de aanwezige stemmen. De modaliteiten worden gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.

2. De toegetreden of sympathiserende leden zijn:

1°  de leden van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, andere dan deze hierboven vermeld;

2°  personen die de vereniging wensen te helpen bij het realiseren van haar doelstellingen.

      Toegetreden leden bekleden geen bestuursfunctie en hebben noch stemrecht in de Raad van Bestuur, noch in de Algemene Vergadering.

3. Leden, die door hun actie de faam van de ASBF verhoogd hebben, kunnen benoemd worden tot erelid. Ze treden op als raadgever van de vereniging en worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering. Ereleden die geen lid zijn zoals bedoeld in § 1 van dit artikel hebben evenwel geen stemrecht.